Treningstider - alle lag
Klikk her for å se alle treningstider!

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtekter

VEDTEKTER FOR EIDSVOLD TURN FOTBALL IDRETTS SFO.

 

§ 1. FORMÅL

Eidsvold Turn Fotballs Idretts SFO (Senere SFO) er et frivillig tilbud etter skoletid for elever i 1.- 6.klasse. Tilbudet skal være et alternativ til den kommunale skolefritidsordningen og har hovedfokus på fysisk aktivitet, kosthold og leksehjelp.

I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, pedagogisk kyndig leksehjelp, fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging.

 

§ 2. STYRING OG LEDELSE

Eidsvold Turn Fotball sitt styre er ansvarlig styringsorgan for SFO, og daglig leder i klubben er overordnet ansvarlig i den daglige driften. SFO er organisert i samarbeid med Norges Fotballforbunds Telenor Xtra konsept.

Leder for SFO har det administrative og pedagogiske ansvaret og er ansvarlig for planlegging og styrer daglig drift. Leder skal ha pedagogisk og idrettsfaglig utdanning og/eller erfaring.

§ 3. BEMANNING

Rettledende norm er 10-15 barn pr. ansatt. Dette er ikke til hinder for at det i kortere perioder av dagen kan være flere eller færre barn pr. ansatt. Den som blir ansatt, må legge fram politiattest.

§ 4. INNTAK AV BARN

Leder for SFO gjør opptaket i samarbeid med daglig leder. I de tilfeller SFO ikke har plass nok til alle som søker kan aktive medlemmer av ETF Fotball prioriteres. ETF Fotball har rett til å bestemme antall SFO-plasser. Foreldre til barn med behov for særskilt oppfølging bes ta kontakt med ETF Fotball for å avklare mulighetene for inntak og oppfølging. Det kan søkes om SFO tre, fire eller fem dager pr. uke, men fem dager vil bli prioritert ved for mange søkere. SFO er åpent for elever fra alle skoler, men har kun en transportordning fra Ås og Vilberg barneskole.

§ 5. ÅPNINGSTIDER

Den daglige åpningstida kan bestemmes nærmere av ETF Fotball, men er i utgangspunktet fra skoleslutt til kl.17.00. SFO holder oppe alle skoledager. I skoleferier eller ved planleggingsdager/inneklemte dager skal SFO holde åpent. Åpningstidene er 0800-1700 de dagene hvor skolen har stengt. SFO holder oppe i høstferier, vinterferier, sommerferiedager i juni og august. I juli måned og romjul holder SFO stengt.

SFO benytter Spond (App) til aktivitetsplaner, informasjonskanal og som medlemsregistrerring.

 

§ 6. FORELDREBETALING

Styret i ETF Fotball fastsetter foreldrebetalingen hvert år, men SFO skal ikke være vesentlig dyrere enn kommunal skolefritidsordning. Siden SFO holder åpent alle dager (bortsett fra røde dager) gjelder foreldrebetalingen for 11 mnd. per år. Dersom barnet slutter i SFO, er det 2 måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse eller endring av plass må gjøres skriftlig og sendes til leder for SFO. ETF Fotball har ikke søskenrabatt.ETF Fotball kan si opp plasser det ikke blir betalt for. De foresatte får melding om oppsigelse med 1 måneds frist. Utestående foreldrebetaling vil bli lagt til grunn ved senere opptak.

§ 7. TAUSHETSPLIKT

Alle som arbeider i SFO, har taushetsplikt.

Google Translate
select