Treningstider - alle lag
Klikk her for å se alle treningstider!

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtekter

Vedtekter for Eidsvold Turn Fotball Veteran.

Daglig uttale ”Eidsvold Turn Veteran ”

Vedtatt på stiftelsesmøte 25.august 2008.

(Endringer i pkt 4 vedtatt på årsmøte, 11.feb 2010)

(Pkt 3.1: Endret fra 15.februar til 15.mars på årsmøtet 2015.)

(Pkt 3.6-4.1-4.2-4.3-7.1-7.2 :Endret i årsmøtevedtak 28.februer 2022

 

1. Formål

1.1.Formålet med Turn veteran er å arrangere hyggelige sammenkomster (mimrekvelder)

      og andre positive tiltak for medlemmer av veteranklubben.
1.2.Turn veteran vil også kunne være til støtte og hjelp i en viss grad for fotballgruppa ETF
      om nødvendig.

 

2Medlemskap

2.1. For å bli medlem i Turn veteran må en ha gjort en jobb for ETF-fotball uansett

       nivå enten som spiller, lagleder, trener, dommer og/eller utført andre tillitsverv/oppgaver

       -som styret i Turn veteran godtar.

       En naturlig forutsetning er at man også har en positiv innstiling og viser interesse i forhold

       til fotballen i klubben.

2.2. Må ha fylt 50 år (dvs 50 +) for å bli opptatt som medlem

 

3. Årsmøte

3.1. Årsmøte skal avvikles innen 15.mars hvert år og innkalles med 3 ukers varsel.
       Innkalling i Eidsvold Ullensaker Blad og på ETFs hjemmeside.

3.2. Forslag til saker til årsmøte sendes lederen senest 2 uker før årsmøte.

3.3. Saker til behandling på årsmøte.

       1. Årsrapport 
       2. Regnskap/budsjett
       3. Fastsettelse av medlemskontingent.
       4. Behandle innkomne forslag.
       5. Valg av styre (se pkt 4 ) valgkomite (se pkt 6) og revisorer (se pkt 7)

 

3.4. Ved avstemminger kreves det alminnelig flertall.

3.5. Møteleder av årsmøte er styrets leder.

3.6. Et medlem velges til å føre referat fra årsmøtet. To medlemmer velges til å underskrive

      referatet.

 

4. Styrets sammensetning;

4.1. Styret består av følgende:

       1. Leder  
       2. Nestleder /tiltaksleder (se også pkt 5)
       3. Kasserer
       4. Styremedlem
       5. Styremedlem

 

4.2. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen.

4.3. Leder, kasserer og styremedlem er på valg i partallsår.
4.4. Nestleder og styremedlem er på valg i oddetallsår..

4.5. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 personer er til stede.

 

5. Tiltaksgruppe

5.1. Det oppnevnes en tiltaksgruppe bestående av tiltaksleder(nestleder) og
       minst 2 medlemmer som oppnevnes av styret etter årsmøte for 1 år av gangen
5.2. Tiltaksgruppa kommer med forslag til tiltak m/kostnadsoverslag som forelegges/godkjennes
       av styret før gjennomføring.

 

6. Valgkomite

6.1. Velges en valgkomite på 2 personer hvorav en velges som leder.
6.2. Leder er på valg i partallsår. Medlemmet er på valg i oddetallsår.
       Begge velges for 2 år ad gangen.
6.3.Valgkomiteens innstilling sendes styrets leder senest 2 uker før årsmøte .

7. Revisjon/kontroll

7.1 Eidsvold Turn Veterans regnskap føres og revideres som underregnskap til Eidsvold Turn

     Fotball.

 

8. Veteranprisen

Veteranprisen -fat med inskripsjon- kan deles ut hvert år etter sesongslutt til en

person innen ETF Fotball –også utenom medlemmer av Veteran- som Veteranstyret

mener har gjort en fremragende innsats for klubben på og/eller utenfor banen.

 

9. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan kun gjøres etter vedtak på årsmøte.